Adatkezelési tájékoztató

Az adatkezelő az űrlapon megadni kért személyes adatai kezeléséhez kapcsolódóan az alábbiakról
tájékoztatja:

Az adatkezelő neve: Magyarországi Baptista Egyház
székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 31.
Az adatkezelő elérhetősége:
Telefon: 06 20 886 0000
E-mail cím: baptist@baptist.hu
Az adatkezelő képviselője: Varga László Ottó
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: drfrankedit@t-email.hu

A megadott személyes adatok kezelésének célja:
Az adatkezelés célja a párkapcsolati és családsegítő szakemberek adatbázisának létrehozása, és abban az Ön adatainak elérhetővé tétele online a www.csaladok.hu weboldalon az érdeklődők számára.

Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

A személyes adatok címzettjei:
Az adatkezelő illetékes munkatársai.

A személyes adatok tárolásának időtartama:
Az adatok tárolása az adatbázis fennállásának ideje alatt történik, illetőleg amíg az adatok törlését nem kéri.

Tájékoztatjuk, hogy kérheti az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Önt mint érintettet megillető jogok tartalmáról részletes tájékoztatást talál a www.baptist.hu weboldalon.

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezeléshez kapcsolódóan jogsérelem érte, úgy panasszal fordulhat az adatvédelmi tisztviselőhöz. Jogában áll ezen kívül bírósági jogorvoslatot kérni, és panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál. (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf.9., telefon: +3613911400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu)

A személyes adatok szolgáltatása önkéntes, de a fenti weboldalon történő közzététel feltétele. Az adatok szolgáltatásának elmaradása esetén a közzététel nem áll módunkban.